HỘI THI NÉT ĐẸP VĂN HÓA CÔNG SỞ NĂM 2018

Thứ năm - 12/07/2018 11:29

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI

                   CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
                                                           Số: 14/KH-CĐGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                          Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018
KẾ HOẠCH
Triển khai Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018
--------------
            Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BCĐ ngày 29/3/2018 của Ban chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU về Chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020; Kế hoạch số 57-KH/BDVTU ngày 21/3/2018 của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội về Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018; Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-LĐLĐ ngày 30/5/2018 của LĐLĐ thành phố Hà Nội Triển khai Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018; Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội lần thứ XXIV,  thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 với những nội dung cụ thể sau:   
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông qua Hội thi nhằm giúp CBGV,NV trong các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội củng cố nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa ứng xử theo tinh thần nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Nâng cao kiến thức của CBGV,NV về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức công đoàn, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, hành động và văn hóa ứng xử của CBGV,NV, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp văn minh, hiện đại.
- Việc tổ chức Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần vào các hoạt động chung của Thành phố; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2018, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội lần thứ XXIV, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI và chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
- Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện.
2. Yêu cầu
- Hội thi phải được tổ chức tại tất cả CĐCS các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội, với nội dung và hình thức phong phú, thu hút đông đảo CBGV,NV tham gia nhằm đưa 2 Quy tắc ứng xử trở thành chuẩn mực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô thực hiện.
- Hội thi là ngày hội văn hóa công sở tại các đơn vị, là hoạt động sinh hoạt văn hóa rộng rãi của CBGV,NV, nhằm góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần cho CBGV,NV tích cực lao động, công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học của từng đơn vị và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2018.
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng thời gắn với công tác giáo dục truyền thống, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh nói chung.
          II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
          Đối tượng tham gia Hội thi là CBGV,NV đang làm việc trong các trường trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội.
          III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI
          1. Nội dung thi:
- Các nội dung được quy định trong Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lịch sử truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
2. Hình thức: Thi viết và thi sân khấu hóa.
Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 được tổ chức theo 03 vòng thi: vòng 1 và vòng 2 là hình thức thi viết; vòng 3 và vòng 4 là hình thức thi sân khấu hóa.
2.1. Vòng 1: Triển khai tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
- Các CĐCS tổ chức triển khai đến 100% CBGV,NV tham gia dự thi. Bài dự thi là bài viết về nội dung, nhận thức và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội với hình thức bài viết tay (không đánh máy và phô tô copy)
- Các CĐCS có trách nhiệm quy định số lượng giải thưởng của vòng 1 Hội thi cho phù hợp với tình hình của đơn vị, tổ chức chấm, trao giải bài thi viết ở đơn vị mình và gửi các bài dự thi đạt giải cao (ít nhất 03 bài, chậm nhất ngày 25/8/2018) về Công đoàn Giáo dục Hà Nội để theo dõi, tổng hợp và tổ chức chấm cấp ngành.
2.2. Vòng 2: Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức chấm, trao giải cấp ngành. (Dự kiến trao giải vào Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018).
2.3. Vòng 3: Tham gia Hội thi cấp Cụm thi đua của LĐLĐ Thành phố Hà Nội (Do các Cụm thi đua của LĐLĐ Thành phố tổ chức).
- Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức thành lập đội dự thi cấp Cụm thi đua của LĐLĐ Thành phố Hà Nội.
- Hình thức thi:  Hội thi theo hình thức sân khấu hóa theo 03 nội dung như sau:
+ Phần 1: Chào hỏi, giới thiệu về đơn vị: Bằng các hình thức như ca, múa, nhạc, tiểu phẩm, hò, vè... các đội thi giới thiệu về đơn vị mình và các thành viên chính tham gia Hội thi, giới thiệu về quá trình triển khai thực hiện và kết quả thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của đơn vị.
+ Phần 2: Kiến thức: Các đội thi trả lời câu hỏi do Ban tổ chức Hội thi đề ra.
+ Phần 3: Mỗi đội thi xây dựng 01 tiểu phẩm có nội dung phù hợp với nội dung Hội thi đã đề ra.
2.3. Vòng 4: Tham gia Chung khảo Hội thi cấp Thành phố (Do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức) (Nếu được chọn cử từ cấp Cụm thi đua của LĐLĐ Thành phố Hà Nội)
- Các Cụm thi đua của LĐLĐ Thành phố Hà Nội lựa chọn 01 đội thi xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo cấp Thành phố.
- Nội dung, hình thức thi, hình thức đánh giá vòng chung khảo giống với vòng thi sơ khảo tại các Cụm thi đua của LĐLĐ Thành phố Hà Nội.
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC VÀ KHEN THƯỞNG
- Kinh phí tổ chức thi ở Công đoàn cấp nào, do công đoàn cấp đó cân đối từ nguồn kinh phí của cấp mình và đề nghị chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ.
- Các cá nhân đạt giải (bài thi viết) được khen thưởng theo quy chế Hội thi của các cấp, Ban Tổ chức các cấp tổ chức trao giải.
- Công đoàn cơ sở tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho các cá nhân đạt giải; Công đoàn Giáo dục Hà Nội tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho các cá nhân đạt giải cấp Ngành; Liên đoàn Lao động Thành phố tặng cờ kèm tiền thưởng cho các đơn vị đạt giải ở Hội thi vòng sơ khảo (cấp cụm) và vòng chung khảo (cấp Thành phố) theo quy định của Quy chế Hội thi do LĐLĐ Thành phố ban hành. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố sẽ xem xét tặng Bằng khen cho các đơn vị đã tổ chức tốt Hội thi ở cấp mình và có đội thi đạt giải cao cấp Thành phố.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Thời gian thực hiện:
- Vòng 1 (thi viết cấp CĐCS): hoàn thành chậm nhất 25/8/2018.
- Vòng 2 (thi viết cấp Ngành) thực hiện trong tháng 8/2018.
- Vòng 3 (sơ khảo cấp Cụm thi đua của LĐLĐ Thành phố) thực hiện trong tháng 8 và tháng 9/2018.
- Vòng 4 (chung khảo cấp Thành phố) thực hiện trong tháng 10/2018.
2. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Hội thi tới 100% công đoàn cơ sở. Cung cấp Bộ câu hỏi và đáp án của LĐLĐ Thành phố tới CĐCS.
- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo triển khai chấm và tổ chức trao giải thưởng các nhân và tập thể tham gia bài thi viết cấp Ngành.
- Thành lập đội thi, tổ chức tập luyện, đăng ký và tham gia dự Hội thi cấp Cụm thi đua của LĐLĐ Thành phố.
- Phối hợp với Tạp chí Giáo dục Thủ đô tuyên truyền rộng rãi về việc tổ chức Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 trong toàn ngành GDĐT Hà Nội; đăng tải các bài viết được giải cao, qua đó lan tỏa được các đề xuất để thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội tới đông đảo CBGV,NV trong toàn thành phố Hà Nội.
3. Công đoàn cơ sở trực thuộc
- Phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Hội thi tới 100% CBGV,NV. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo triển khai chấm và tổ chức trao giải thưởng cá nhân tham gia bài thi viết. Nộp các bài đạt giải cao về Công đoàn ngành để tham gia dự thi cấp Ngành.
- Phối hợp với chính quyền tuyên truyền rộng rãi về việc tổ chức Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 trong toàn ngành GDĐT Hà Nội; đăng tải các bài viết được giải cao trên trang Website của đơn vị, qua đó lan tỏa được các đề xuất để thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội tới đông đảo CBGV,NV trong toàn thành phố Hà Nội.
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu các CĐCS trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                                                                                           
- CĐCS trực thuộc; (để thực hiện)
- Lưu VP.                         
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Trần Thị Thu Hà                                    
 

 
   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI
            BAN TỔ CHỨC HỘI THI
NÉT ĐẸP VĂN HÓA CÔNG SỞ NĂM 2018
 
 
  
 

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHẦN THI VIẾT
HỘI THI NÉT ĐẸP VĂN HÓA CÔNG SỞ NĂM 2018
 
TT Nội dung câu hỏi & đáp án Điểm tối đa
1 Câu hỏi 1: Đồng chí hãy trình bày mục đích, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017?
Đáp án:
* Điều 1: Mục đích
1. Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thủ đô (sau đây gọi chung là cán bộ) “KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – TẬN TÌNH – THÂN THIỆN”
2. Định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội.
3. Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
* Điều 2: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Phạm vi áp dụng Quy tắc bao gồm: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ quan) thuộc thành phố Hà Nội.
2. Đối tượng áp dụng Quy tắc là tất cả cán bộ đang làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội
10 đ
2 Câu hỏi 2: Đồng chí hãy cho biết Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội quy định như thế nào về thời gian làm việc, trang phục, tác phong và ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động?
Đáp án:
* Điều 3: Thời gian làm việc: Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả.
* Điều 4: Trang phục, tác phong
1. Trang phục công sở lịch sự, đầu tóc gọn gàng.
2. Tư thế, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ hòa nhã, không nói tục.
3. Đeo, cài thẻ tên, phù hiệu, thẻ chức danh đúng quy định.
4. Không làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ làm việc.
5. Không hút thuốc tại cơ quan, phòng làm việc; không sử dụng đồ uống có cồn, nấu nướng trong giờ làm việc.
6. Không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc.
7. Nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; không trưng bày, lưu giữ, phát tán hình ảnh, nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu chống lại Đảng, Nhà nước.
* Điều 5: Ý thức tổ chức kỷ luật
1. Tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan trong thực thi công vụ; gương mẫu về đạo đức và lối sống.
2. Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, nhiệm vụ cấp trên giao.
3. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; có tinh thần cầu thị, lắng nghe; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.
4. Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với cấp trên.
5. Không phát tán, tung tin, bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
6. Không tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu không đúng thẩm quyền.
7. Không lạm dụng, không có hành vi quấy rỗi người khác dưới mọi hình thức (lời nói, hành động, cử chỉ, tin nhắn,…)
8. Không tham gia, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc, chơi họ, hụi, lô, đề và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức.
9. Không quảng cáo, vận động, mời gọi đồng nghiệp và công dân mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ có tính chất kinh doanh trong giờ làm việc.                                                                                                             
10 đ
3 Câu hỏi 3: Đồng chí hãy cho biết Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội quy định như thế nào về sử dụng phương tiện, tài sản công; những quy định ứng xử với người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan làm việc và tại khu dân cư, nơi công cộng?
Đáp án:
* Điều 6: Sử dụng phương tiện, tài sản
1. Không sử dụng tài sản, thiết bị, phương tiện công (ô tô, điện thoại, máy vi tính, đồ dùng văn phòng phẩm, hộp thư…) của cơ quan để phục vụ mục đích cá nhân.
2. Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các vật tư văn phòng; quản lý chi tiêu đúng việc, đúng quy định.
3. Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.
4. Không tàng trữ, sử dụng vật liệu gây nguy hại, cháy nổ, vũ khí trái quy định tại cơ quan.
* Điều 7: Tại cơ quan làm việc
1. Giải quyết yêu cầu, công việc của người dân đúng quy định, quy trình.
2. Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ  niềm nở, tận tình, trách nhiệm; ưu tiên hỗ trợ giải quyết công việc với người già yếu, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người đau ốm.
3. Không sách nhiễu; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; không hẹn gặp giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.
4. Không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân.
5. Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót.
* Điều 8: Tại khu dân cư và nơi công cộng
a. Tại khu dân cư
1. Vận động gia đình, người thân, những người xung quanh tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, thực hiện pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội.
2. Gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia…
b. Tại nơi công cộng
1. Gương mẫu chấp hành và vận động người dân thực hiện các nội quy, quy tắc nơi công cộng; không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.
2. Không tham gia, xúi giục, kích động hoặc bao che các hành vi vi phạm pháp luật của người khác.
10 đ
4 Câu hỏi 4: Đồng chí hãy trình bày mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng của Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017?
Đáp án:
* Điều 1: Mục đích
1. Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại.
2. Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
* Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi áp dụng của Quy tắc là nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Đối tượng áp dụng của Quy tắc là các tổ chức và cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, tham quan, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
10 đ
5 Câu hỏi 5: Đồng chí hãy trình bày quy tắc ứng xử chung được quy định trong Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội?
Đáp án:
* Điều 3: Quy tắc ứng xử chung
- Nên làm
1. Tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật; nội quy, quy tắc nơi công cộng.
2. Tôn trọng không gian chung của cộng đồng.
3. Ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực.
4. Trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội.
5. Quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già, trẻ em.
6. Đấu tranh, bảo vệ lẽ phải, người yếu thế; phê phán hành vi sai trái.
7. Tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường.
- Không nên làm
1. Vi phạm nội quy, quy tắc nơi công cộng.
2. Nói to, gây ồn ào, mất trật tự.
3. Kích động, đe dọa, sử dụng bạo lực.
4. Nói tục, chửi bậy; xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.
5. Hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế tùy tiện.
6. Xả rác thải, chất thải trái nơi quy định.
7. Phá cây xanh, hoa, cỏ, xâm hại cảnh quan.
8. Tự tiện sử dụng không gian, phương tiện, công trình công cộng vào mục đích cá nhân, không đúng quy định.
9. Viết bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng.
10. Thả rông vật nuôi nguy hiểm, làm mất vệ sinh nơi công cộng.
11. Sử dụng vũ khí, chất gây nổ trái phép.
10 đ
6 Câu hỏi 6: Đồng chí hãy cho biết Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định như thế nào về cách ứng xử tại vỉa hè, lòng đường; tại vườn hoa, quảng trường, tượng đài, công viên; tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo?
Đáp án
*Điều 4: Tại vỉa hè, lòng đường
- Nên làm
1. Giữ gìn, làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường.
2. Duy trì trât tự, vệ sinh thường xuyên.
3. Đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.
- Không nên làm
1. Chiếm dụng vỉa hè, lòng đường.
2. Treo, đặt biển hiệu quảng cáo trái phép.
3. Đun, nấu, đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường.
4. Tự ý thay đổi hiện trạng vỉa hè, lòng đường.
* Điều 5: Tại vườn hoa, quảng trường, tượng đài, công viên
- Nên làm
1. Tham gia bảo vệ, đóng góp, phát huy giá trị công trình.
2. Giữ gìn trật tự, vệ sinh không gian chung.
- Không nên làm
1. Viết, vẽ, treo, dán quảng cáo, leo trèo lên tượng đài và công trình.
2. Hái hoa, bẻ cành, phá rào, trèo cây, hái quả.
3. Bày, bán hàng nơi không được phép.
* Điều 6: Tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo
- Nên làm
1. Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Giữ gìn, phát huy nghi thức, giá trị truyền thống.
3. Chấp hành quy định, hướng dẫn tại nơi thờ tự.
4. Đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn trật tự, vệ sinh chung.
- Không nên làm
1. Thực hành, ủng hộ mê tín dị đoan.
2. Lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, xâm hại lợi ích của tập thể, cá nhân.
3. Xâm hại cảnh quan, không gian tín ngưỡng, tôn giáo.
4. Mặc trang phục hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm.
10 đ
7 Câu hỏi 7: Đồng chí hãy cho biết Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định như thế nào về cách ứng xử tại bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa; tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn; tại nhà ga, bến xe ô tô, bến tàu, thuyền, sân bay?
Đáp án:
*Điều 7: Tại bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa
- Nên làm
1. Giữ gìn trật tự, hạn chế dùng điện thoại di động.
2. Hợp tác và tuân thủ theo hướng dẫn.
3. Đóng góp, xây dựng và bảo vệ tài sản.
- Không nên làm
1. Làm hư hại, sai lệch hiện vật.
2. Mang theo vật nuôi.
3. Mang phương tiện, vật dụng dễ cháy, nổ.
* Điều 8: Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn
- Nên làm
1. Niêm yết giá và nguồn gốc sản phẩm.
2. Cung cấp, trao đổi thông tin, giao tiếp đúng mực.
3. Xếp hàng khi mua bán.
4. Sử dụng bao bì, túi đựng thân thiện với môi trường.
- Không nên làm
1. Mua, bán hàng giả, kém chất lượng, hàng độc hại, phi pháp.
2. Nói sai, cân đong gian dối.
3. Gây mất an ninh trật tự.
4. Mua, bán ngoài phạm vi quy định.
* Điều 9: Tại nhà ga, bến ô tô, bến tàu, thuyền, sân bay
- Nên làm
1. Giữ gìn trật tự, an ninh, tôn trọng quy định chung.
2. Xếp hàng mua vé đúng quy định.
3. Trao đổi thông tin, tuân thủ hướng dẫn đầy đủ.
- Không nên làm
1. Tranh giành khách, đón xe, trả khách trái quy định.
2. Chất, chở đồ đạc, hàng hóa cẩu thả.
3. Mua, bán hàng rong.
4. Bày biện, ăn uống, ngủ, nghỉ tùy tiện.
10 đ
8 Câu hỏi 8: Đồng chí hãy cho biết Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định như thế nào về cách ứng xử khi tham gia giao thông và tại khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan du lịch?
Đáp án:
*Điều 10: Khi tham gia giao thông
- Nên làm
1. Tự giác chấp hành luật giao thông.
2. Có thái độ, hành vi ứng xử văn minh, thân thiện khi tham gia giao thông.
3. Cấp cứu người bị nạn, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông tới cơ quan công an.
4. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
5. Đi đúng tốc độ, làn đường quy định.
6. Quan sát kỹ trước khi qua đường.
7. Nhường nhịn khi có va chạm trên đường.
- Không nên làm
1. Dừng, đỗ xe sai quy định.
2. Lái xe khi đã uống rượu bia.
3. Chở quá số người quy định.
4. Chở hàng hóa quá tải, quá khổ.
* Điều 11: Tại khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan du lịch
- Nên làm
1. Mặc trang phục phù hợp.
2. Thể hiện tình cảm đúng mực.
3. Cung cấp, trao đổi thông tin, tuân thủ theo hướng dẫn.
4. Mua, bán hàng đúng nơi quy định.
5. Đóng góp, xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường.
6. Lấy sách hướng dẫn, bản đồ, tập gấp du lịch khi thực sự cần thiết.
7. Tôn trọng văn hóa, phong tục tập quán của địa phương.
- Không nên làm
1. Chen lấn, xô đẩy, gây rối.
2. Ăn uống, ngủ, nghỉ tùy tiện.
3. Tổ chức các hoạt động trái quy định.
4. Sử dụng đồ chơi kích động bạo lực gây nguy hiểm, độc hại.
5. Tranh giành khách, chèo kéo du khách sử dụng dịch vụ.
6. Nâng giá hàng hóa và dịch vụ đối với khách du lịch
10 đ
9 Câu hỏi 9: Tại cơ quan (hoặc đơn vị, doanh nghiệp) của đồng chí đã triển khai việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội như thế nào? Đồng chí hãy nêu việc thực hiện và kết quả thực hiện của bản thân?
Đáp án: Tự luận
10 đ
10 Câu hỏi 10: Đồng chí hãy đề xuất những biện pháp, cách làm hay để Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai thực hiện tốt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố?
Đáp án: Tự luận
10 đ
 
                                                                   BAN TỔ CHỨC HỘI THI
 
 
 

Tác giả bài viết: Quang Thị Chính

Nguồn tin: Cổng Thông Tin Điện Tử Ngành GD & ĐT Hà Nội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây