KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 – 2020

Thứ tư - 08/05/2019 04:06
 
 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN THANH VĂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA   VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
Số:  …/KH-MNTV
Dự thảo
Thanh Văn, ngày  5 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2019– 2020

 


Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Công văn số 412/SGD&ĐT- QLT ngày 29/1/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019–2020;
Trường mầm non Thanh Văn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học mầm non
2. Yêu cầu
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.
- Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật; Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.
- Không được thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.
- Ưu tiên huy động 100% số trẻ 5 tuổi trong trường ra lớp mẫu giáo để thực hiện phổ cập lớp mẫu giáo 5 tuổi.
- Đảm bảo qui định về số trẻ/Lớp và số cô/trẻ.     
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình GDMN lấy trẻ làm trung tâm
B. NỘI DUNG
I. Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ
 
Độ tuổi Số trẻ điều tra Số hiện đang học MN Số thuộc diện TS Dự kiến biên chế  năm 2019 -2020
Dự kiến số trẻ sau TS Số lớp Số GV Bình quân m2/trẻ
5 tuổi 122 118 4 122 4 10  
4 tuổi 128 114 6 120 4 10  
3 tuổi 116 64 44 108 5 11  
Nhà trẻ 220 31 64 95 5 15  
Tổng 586 327 118 445 18 46  
    Trường mầm non Thanh Văn có 18 nhóm lớp, 46 giáo viên, 3 Ban giám hiệu, 12 nhân viên .Nhà trường tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các nhóm lớp trong năm học tới.
II. Tuyển sinh vào các nhóm lớp năm học 2019 - 2020
1) Phương thức và đối tượng
- Đối tượng tuyên truyền: CB, GV, NV trong trường
- Hình thức tuyên truyền: Niêm yết bảng tin tại trường, UBND xã, qua đài truyền thanh của xã. của các  thôn để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh năm rõ thời gian và địa điểm đến đăng ký tuyển sinh cho con em mình.
2) Độ tuổi dự tuyển
  + Trẻ nhà trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên
  + Huy động 100% trẻ mẫu giáo lớn ( sinh năm 2014) ra lớp.
 - Điều kiện:
  + Có hộ khẩu thuờng trú tại 4 thôn: Bạch Nao, Úc Lý, Quan Nhân, Tam Đa ở xã Thanh Văn.
  + Sức khoẻ tốt
3) Hồ sơ dự tuyển gồm có:
+ §¬n xin häc ( theo mÉu ca trường )
          + B¶n sao giÊy khai sinh hợp lệ ( kÌm theo b¶n chÝnh ®Ó đối chiÕu )
          + B¶n ph« t« s hé khÈu ( kh«ng cÇn c«ng chøng, kÌm theo b¶n chÝnh ®Ó ®èi chiÕu ) hoÆc giÊy hÑn ®· hoµn thµnh thñ tôc nhËp khÈu cña c«ng an huyn, giÊy x¸c nhËn c­ tró cña c«ng an xã.                                                               
4) Thời gian tuyển sinh:
  * Đợt 1
  - Tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 04/7 đến hết ngày 6/7/2019
   * Đợt 2: Từ ngày 13/7 2019 đến hết ngày 18/7 /2019 tiếp đón các bậc phụ huynh có trẻ sinh năm  2014, 2015, 2016, 2017 có hộ khẩu thuờng trú tại 4 thôn Bạch Nao, Úc Lý, Quan Nhân, Tam Đa ở xã Thanh Văn.( tuyển sinh đúng tuyến nếu không đủ chỉ tiêu thì ngày 19/7/2019 nhà truờng nộp báo cáo và lập tờ trình về phòng xin đề nghị tuyển sinh bổ sung)
    Thời gian: Từ 20/7/2019 đến 22/7/2019
  5) Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh (đính kèm Phụ lục PL 1a - TKTS - MN))

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I- Phân công trách nhiệm
1) Ban giám hiệu :
             Phối hợp UBND xã  Thanh Văn  làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh về  công tác tuyển sinh.
Xây dựng  kế hoạch tuyển sinh theo hướng dẫn của phòng Giáo dục và Đào tạo và Báo cáo về UBND xã về kế hoạch tuyển sinh của trường .
Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường  trình phòng Giáo dục  ra quyết định.
Tổ chức hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên trong ban tuyển sinh.
Phân công đội ngũ giáo viên đóng trên địa bàn thôn, xóm điều tra trẻ các độ tuổi trong diện tuyển sinh
Công  Khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên phương tiện thông tin đại chúng của UBND xã.
2) Các Đ/c giáo viên, nhân viên:
           Một số giáo viên, nhân viên trực tiếp đi điều tra trẻ trên địa bàn dân cư, báo cáo số liệu về BGH
           Chuẩn bị một số trang thiết bị phục vụ công tác tuyển sinh như bàn ghế, giấy bút, sổ sách...máy tính...
         Thực hiện tốt quy chế công khai...
3) Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hồng Hạnh
Vũ Thị Thanh Phúc
Nguyễn Thị Nghĩa
Quang Thị Chính
Hoàng Thị Kim Phương Lưu lê Quỳnh Anh
Trương Thị Cừ
Trương Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Huê
Nguyễn Thị Ngọc
Phạm Thị Phương Chi
 
Hiệu trưởng - Trưởng ban
Phó HT    - Phó ban
Phó HT    - Phó ban
                    Thư ký
CT công đoàn -  Ủy viên
      TT tổ CM -  Ủy viên
Giáo viên -  Ủy viên
      TT tổ Nhà trẻ -  Ủy viên
               Trưởng khu QN -  Ủy viên
           Nhân viên phục vụ -  Ủy viên
         Giáo viên -  Ủy viên
 
  Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyển sinh và tuyển sinh trẻ ở các độ tuổi quy định
II. Chế độ báo cáo
+ Thư  ký hội đồng tuyển sinh tổng hợp kết quả có trách nhiệm báo cáo tình hình tuyển sinh cụ thể tới Hiệu trưởng. 
         + Ngày 04/07/2019 đến ngày 18/7/2019 Tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐTS Huyện
         + Ngµy 19/7/2019: Gi tờ trình xin tuyn b xung (nếu có )
          + Ngày 20/7/ 2019 Tr­êng nép b¸o c¸o nhanh vÒ công tác tuyn sinh (qua mạng)
         + Ngày 23/7/2019 nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT
       Trên đây là kế hoạch tuyển sinh Trường mầm non Thanh Văn, Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo để nhà trường hoàn thành kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020. Trường mầm non Thanh Văn yêu cầu ông (bà) thành viên trong hội đồng tuyển sinh, các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND xã và các phòng ban liên quan  (để phối hợp)
- Các Đ/c thành viên hội đồng TS (để thực hiện);
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
Hồng Hạnh
 


 

MẪU LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH (Tham khảo) năm ngoái

 
Thời gian Bộ phận thực hiện Nội dung công việc
24/4/2015   Tiếp thu hướng dẫn công tác tuyển sinh
    Điều tra số liệu trẻ trên địa bàn phục vụ công tác tuyển sinh
    Xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh, thành lập danh sách hội đồng tuyển sinh
04/5/2015   Nộp thống kê số liệu tuyển sinh (biểu mẫu 1a) qua hòm thư điện tử tomamnon.pgd@gmail.com
06/5/2015   Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh và bảng thống kê số liệu TS (bản dấu đỏ) về phòng GD&ĐT
10/5/2015   Duyệt chỉ tiêu TS với phòng GD&ĐT
14/5/2015   Nộp kế hoạch TS bản chính thức về phòng GD
    Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017
15/7/2015   Hoàn thành việc thu nhận đơn dự tuyển của học sinh đăng ký dự tuyển
15/7/2015   Xét tuyển sinh tại nhà trường
16/7/2015   Báo cáo số liệu tuyển sinh về phòng GD&ĐT
16/7/2015   Gửi tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có)
17/7-19/72015   Xét tuyển sinh bổ sung tại nhà trường
20/7/2015   Báo cáo nhanh công tác TS về phòng GD&ĐT.
22/7/2015 Phòng GD&ĐT
Sở GD&ĐT
Phòng GD&ĐT báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh
24/7/2015 Các trường;
Phòng GD&ĐT
Trường duyệt kết quả tuyển sinh với phòng GD&ĐT
29/7/2015 Phòng GD&ĐT;
Sở GD&ĐT
Phòng GD&ĐT nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh (01 bản có dấu đỏ, 01 bản mềm nộp qua mail qlt-kdcl@hanoiedu.vn)


 

Tác giả bài viết: Quang Thị Chính

Nguồn tin: Trường MN Thanh Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây